Affaldsområdet

Input til valgprogram for Alternativet i Køge – Affaldsområdet

 

Generelt er Køge Kommune godt på vej til at opnå målene om at 50% af husholdningsaffald skal være sorteret fra til genbrug i år 2022. Det at sortere organisk affald fra til bioforgasning, står for langt størstedelen af forbedringen, og det er en vigtig fraktion at få sorteret ud, så organisk materiale kan komme i recirkulation til gavn for vores jord og miljøet.

Men der er jo stadig 50% tilbage at forbedre på, og så er der hele arbejdsgangen omkring affald, som også kan forbedres.

Her vil vi i Alternativet gavne miljøet og bæredygtigheden i et hurtigere tempo end det sker i dag i Køge Kommune, så med vores indflydelse, skal vi rykke noget mere inden for nedenstående områder.

 

Mere sortering

Alternativet ønsker at stimulere til mere affaldssortering i Køge Kommune.

Jo mere der sorteres fra til genbrug, jo mindre pres er der på kloden mht. at skulle producere mere og mere til vores forbrug, og jo mindre energi, skal der bruges til forarbejdning. Det er win-win.

I dag bliver mere affaldssortering ofte blot til mere luft i affaldsbeholderen/-sækken hos enfamilie-boliger, og i flerboligordninger skal forbedringerne først bevise sig langvarigt holdbare, før end der afbestilles containere, hvis ellers det er ønskværdigt for flerboligordningen. Det vil sige at der er langt til økonomisk stimulering for at skulle sortere mere.

Der er to økonomiske vindere ved mere affaldssortering Køge Kommune og renovatøren, som indsamler affaldet. Køge Kommune bliver lavere afregnet, for det mindre brændbare affald vi kører til forbrænding i Roskilde, og renovatøren kan udvide ruterne, så én renovationsbil kan dække en større del af kommunen før den skal køre den lange distance til Roskilde.

Alternativet ønsker at øge Køge Kommunes andel i den besparelse, der ligger i at sortere mere fra til genbrug. Dette gøres ved præsentation af ny indsamlingsmåde.

 

Ny indsamlingsmåde

Herning Kommune er gået forrest i at vise vejen for hvordan det er muligt, at holde økonomien mest muligt i egne hænder, nemlig ved at lave en omlasteplads i kommunen, hvor alle renovationsbiler kører hen og læsser af og det brændbare affald kan så blive kraftigere omkomprimeret i containere, som transporteres med lastbiler til transport af skibscontainere.

Fordelen ved denne model er, at nu skal komprimatordelen af containeren ikke transporteres med den lange distance til forbrændingen, og der skal køres færre gange, da affaldet omlastes til større containere med kraftigere komprimering.

Denne model sikrer en større andel af besparelser ved mere sortering holdt indenfor kommunens afregning.

Økonomi tættere på affaldsproducenten

Allerede i dag er der flere steder, hvor dagrenovation læsses om i større komprimator containere, og disse kunne til en start udnyttes i form af større fællesskaber om dem, så andelen affald transporteret langt langsomt øges med allerede kendt indsamlingsmetode.

Det har den fordel, at fællesskabet omkring en sådan container kraftigere vil gavnes økonomisk af øget affaldssortering, for det bliver øjeblikkeligt til mindre affald i en store fælles container, der så skal tømmes sjældnere.

Både ordningerne i dag, og den evt. øgede brug af den skal endvidere omfattes af kontrol, så det altid sikres at så stort udstyr alene transporteres helt fyldt op.

 

Miljøvenlig indsamling

Endvidere ønsker vi miljøvenlig drivmiddel introduceret i indsamlingen af affaldet. Den del af transport, som affaldsområdet repræsenterer, kan enten i Køge Kommunes eget regi, eller dikteret i udbudsmaterialet, sikres holdt på miljøvenlig drivmiddel.

Vi anbefaler to værktøj taget i anvendelse, den ene er el-renovationsbiler og den anden er pligtig miljøvenlig drivmiddel for de lastbiler, som skal transportere dagrenovationen den lange distance til forbrænding.

I Frederiksberg Kommune er der allerede to el-drevne renovationsbiler i drift, så det er altså en kendt og brugbar teknologi og løsningsmodel. Pt. er en el-drevet renovationsbil dyrere i anskaffelse, billigere i drift og længere holdbar, men samlet set nok stadig en øget udgift, da det er ny teknologi under opstart.

Køge Kommune skal tage del i denne ”first mover” proces, og undersøge først med en bil, i hvilket omfang det er fornuftigt at implementere.

Begge dele er en øgelse af omkostningerne i hvile-i-sig-selv regnskabet for dagrenovation, som igen gør denne fraktion dyrere, og dermed stimulerer økonomisk i retning af mere sortering.

 

Økonomi generelt for affaldsområdet

Der er rigtig meget man kan gøre i retning af at få mindre affald til forbrænding og mange affaldsproducenter kan implementere de første tiltag omkostningsneutralt, men generelt vil et ambitiøst mål for fremtiden koste noget mere, indtil vi er blevet langt bedre til at udnytte de genbrugelige effekter.

Men det hele afregnes i et hvile-i-sig-selv regnskab, som ikke er omfattet af ”skatteloft” eller omkostningsbegrænsning for kommunerne, så der er et økonomisk råderum, som kan udnyttes for at komme mere i retning af bæredygtighed. Selvfølgelig skal det ikke handle om, at affaldsproducenter skal pålægges voldsomme økonomiske belastninger, vi kan tage det lidt af gangen, og lade besparelser spille ind som medfinansiering.

Hvis ikke vi gør noget selv nu, så bliver vi jo alligevel pålagt øgede krav fra EU, videre igennem staten og ud til kommunerne.

Så vi i Alternativet er af den opfattelse, at ”det er bare om at komme i gang”.

Information og stimulering

I høringen for kommunens energiplan blev det ofte efterspurgt, at man som borger skulle kunne forholde sig til hvor meget og hvordan det gavnede det som man ekstraordinært anstrængte sig for at gøre.

Og det ser vi i Alternativet som et vink med en vognstang, som også gælder på affaldsområdet.

Køge Kommune får information om hvor meget affald, der transporteres til forbrænding, og hvor meget der transporteres til genbrug i de forskellige fraktioner. Disse tal bør trækkes ud af systemerne og gøres synlige for affaldsproducenterne, med sammeligning imellem samme måned forrige år, og med information om omlægning af ruterne, så indsamlingen nu kan klares af færre biler.

Hele processen vil gavne Køge Kommunes indsats for mindre CO2 udledning, og informationer om dette skal beregnes og ud til borgerne, så de holdes stimuleret til at bevare de etablerede forbedringer og motiveres til yderligere indsats. Det er vigtigt.

Yderligere stimulering skal sikres i form af teams af ansatte, som skal være udfarende i at rådgive om affaldssortering, ved at være ude hos borgerne og hjælpe med udfordringer forskellige steder, og holde øje med at sortering foregår efter et rimeligt niveau forskellige steder. De ansatte i dette team, skal aflønnes over hvile-i-sig regnskab for dagrenovation. Til en start kunne der etableres 5 fuldtidsansatte, som stabilt øges til 20 i år 2022, hvor vi kommer til at stå overfor en voldsom stor og omkostningstung opgave, nemlig at forbedre de 50% ned til …. Ja, måske ned til 0% som i San Fransisco.