Børneliv i Køge kommune

Børneliv i børnehaver, vuggestuer og hos dagplejemødre

 

I Alternativet ønsker vi at sætte daginstitutionerne fri for målstyring.

I BUPL’s pjece fra 2017 står der: ”Pædagogisk arbejde er kendetegnet ved høj kompleksitet og kan ikke reduceres til afgrænsede indsatser, hvor man efter et vist antal måneder – eller år – på en simpel måde kan måle, om indsatsen virkede.

Det pædagogiske arbejde bør til gengæld være styret af et helt ubøjeligt mål om, at alle børn skal trives og understøttes i deres udvikling. Alle børn skal være en del af et inkluderende fællesskab, hvor relationer, leg og kreativitet er kernen.”

I Alternativet i Køge bakker vi helt op om dette udsagn.

 

Vi vil også kalde daginstittutionerne det, de egentlig bør være, nemlig børnehaver og vuggestuer og mødre, der plejer børn i dagtimerne. Børnehaver skal være steder, hvor børn kan vokse som mennesker og vuggestuer, skal være steder, hvor de mindste kan få omsorg og blive vugget. En dagplejemor skal være et godt alternativ, ikke mindst for de allermindste og børn, der ikke trives i større grupper.

 

Respekt for fagpersoner

Alternativet mener, at god kvalitet bedst udvikles nedefra. At de, der løfter den daglige opgave med at være de voksne for Danmarks børn, også skal have et afgørende ord, når beslutningerne om rammerne for deres pædagogiske indsats tages. Vi mener, der er brug for at højne respekten omkring de fagpersoner, der har nærværet og omsorgen som deres primære omdrejningspunkt!

Bureaukratiske rapporteringssystemer og administrative krav skal begrænses, og personale og forældre skal have større frihed til at udvikle de børnemiljøer, de ønsker. Vi tror på, at et engageret personale og engagerede forældre sammen er dem, der bedst skaber rammerne for et trygt og godt småbørnsliv. Et konstruktivt samarbejde mellem forældre og personale kan sikre, at institutionen ikke opfattes som et serviceorgan, og at børnene får en oplevelse af, at de voksne arbejder sammen.

 

Flere og flere forældre ønsker at arbejde deltid og tage større del i deres barns liv. Dette ønsker vi at tilgodese, således at forældre frit kan vælge det dagtilbud eller den dagpleje, som passer dem bedst.

 

Alternativet i Køge mener, at børn skal være omgivet af kendte, kærlige og nærværende voksne. Vi vil arbejde for en normering på minimum en voksen pr 3 vuggestuebørn og tilsvarende pr 6 børnehavebørn. Vi ønsker desuden en høj andel uddannet personale.

 

Færre børn pr pædagog/voksen

-       giver bedre muligheder for at give børnene den nærhed og omsorg, de har behov for

-       mindsker dermed antallet af konflikter mellem børnene (børn der får opfyldt deres behov for omsorg og nærvær og føler sig set, har mere overskud og får derfor færre konflikter)

-       giver pædagogerne overskud til bedre at se og understøtte det enkelte barns behov

-       øger muligheden for at skabe inspirerende rum for leg og læring

-       giver færre sygedage blandt pædagoger

-       mindsker stress hos børn og pædagogisk personale

 

Det er vigtigt, at man i børnehaver og vuggestuer har tid og faglige ressourcer til at tage sig af de børn, der har særlige behov for støtte.

Der skal samtidigt være gode, kvalificerede tilbud til de børn, der ikke er ressourcer til at inkludere, eller som ikke har glæde af inklusion i de almindelige børnehaver eller andre institutioner.

Mange undersøgelser peger på, at en tidlig pædagogisk indsats er en god investering for de børn, der har behovet og dermed for samfundet som helhed.

 

Hjemlige omgivelser

Omgivelser, farver og lydniveau betyder meget for børns velvære og trivsel. Alternativet I Køge vil arbejde for flere små institutioner frem for stordrift, således at der i børnehaver og vuggestuer kan skabes mere hjemlige og hyggelige omgivelser med mindre rum, hvor det er lettere at skabe ro. Pangfarver og plastic bør begrænses og erstattes af naturmaterialer.

 

Måltidet er en oplagt pædagogisk mulighed, der udover at sikre, at alle børn får et godt måltid mad, også rummer en dannelses- og en social funktion. Vi styrker fællesskabet, når vi er sammen om et veltillavet og sundt måltid.

Derfor vil Alternativet i Køge arbejde for, at der bliver mulighed for at lave mad i kommunens børnehaver og vuggestuer. Der kan f.eks. tilknyttes en madmor til hver institution, eller pædagogerne laver maden sammen med børnene som en pædagogisk aktivitet. Der kan indføres et dagligt måltid eller i begyndelsen bare en ugentlig dag med hjemmelavet mad.

På sigt er det Alternativet i Køges ønske, at der dagligt serveres et økologisk måltid i alle  kommunens børnehaver og vuggestuer - tilberedt af lokale økologiske råvarer eller dyrket i institutionens egen nyttehave.

 

Det er vigtigt, at børn får en oplevelse af, at vi alle er en del af en sammenhængende verden, hvor alle mennesker er med til at skabe fællesskabet og det, vi lever af. Vi vil arbejde for, at man f.eks. med udgangspunkt i maden, som jo er helt tæt på børnenes hverdag, kan give børnene konkrete oplevelser af og erfaringer med, hvor maden kommer fra, hvordan man opbevarer den og siden komposterer planteresterne.

Alternativet i Køge ønsker derfor også, at man dyrker økologiske grøntsager og blomster i haverne omkring kommunens institutioner. Dette skal samtidig bidrage til udviklingen af en forståelse af økologi og bæredygtighed og en oplevelse af naturens rigdom og skønhed.

Børnenes deltagelse i havebrug giver ligesom ophold og leg i naturen, i skov og ved hav og sø vigtige udfoldelsesmuligheder, som øger børnenes følelse af mestring og styrker selvtilliden.

 

 

 

 

Alternativet i Køge

 

-       ønsker at alle børn vokser op med kærlighed og nærvær

 

-       mener, der er brug for at højne respekten omkring de fagpersoner, der har nærværet og omsorgen som deres primære omdrejningspunkt

 

-       vil sætte dagplejer, vuggestuer og børnehaver fri for målstyring

 

-       ønsker en minimumsnormering på en voksen pr 3 vuggestuebørn og én voksen pr 6 børnehavebørn. Vi ønsker desuden en høj andel uddannet personale

 

-       vil arbejde for gode, kvalificerede tilbud til de børn, der ikke er ressourcer til at inkludere eller som ikke har glæde af inklusion i en almindelig institution

 

-       ønsker mindre bureaukrati og så få administrative krav som muligt

 

-       og tid til at styrke samarbejdet mellem personale og forældre, så institutionen ikke ses som et serviceorgan, men som en samarbejdspartner

 

-       ønsker grøn faglighed integreret, herunder en praksis i køkkenhaver

 

-       vil styrke integration gennem anerkendelse og udvikling af

elevens modersmål. Forskning viser, at dette fremmer indlæring

af et nyt sprog (dansk)

 

-       ønsker mindre og hjemligt indrettede vuggestuer og børnehaver

 

-       og et hjemmelavet økologisk måltid i alle vuggestuer og børnehaver